LAV PIVO

Prepoznatljiv ukus i autentičan kvalitet za prave ljubitelje piva

Politika privatnosti

Carlsberg grupa razume da je bezbednost vaših podataka izuzetno važna i posvećena je poštovanju vaše privatnosti i čuvanju vaših podataka.

Ova politika privatnosti određuje kako Carlsberg Srbija doo koristi vaše lične podatke i mere koje je uspostavio da bi se zaštitili vaši podaci i bili sigurni.

Ova politika privatnosti važi za vas ako kupujete robu od nas, primate usluge od nas, učestvujete u našim događajima ili promocijama ili na bilo koji drugi način sarađujete s nama, uključujući i korišćenje bilo koje naše veb stranice ili interakciju s nama putem društvenih medija.

Molimo vas da detaljno pregledate ovu politiku kao i bilo koja druga dokumenta navedena u njima, ako koristite neku od naših veb stranica). Ako ste naši postojeći kupci, dodatni detalji o načinu na koji koristimo vaše lične podatke mogu biti navedeni u vašem ugovoru sa nama. Dalja obaveštenja koja ukazuju na određene načine korišćenja koja želimo da preuzmemo iz vaših ličnih podataka, zajedno sa mogućnošću da izaberete ili odustanete od izabranih upotreba, mogu se takođe obezbediti kada sakupljamo lične podatke od vas.

Ova politika privatnosti objašnjav a našu praksu priv atnosti i pokriv a sledeće oblasti:

 1. Koje lične podatke prikupljamo
 2. Šta radimo sa vašim ličnim podacima
 3. Kako koristimo kolačiće
 4. Vaša upotreba soba za ćaskanje, oglasnih tabli ili drugih interaktiv nih foruma
 5. Kako štitimo vaše lične podatke
 6. Vaša prava i kontakt sa nama
 7. Ažuriranje ove politike

Koje lične podatke prikupljamo

Prikupićemo i obrađivati neke ili sve sledeće lične podatke o vama:

 • Informacije o vama tvaše ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, društvene mreže, pol, datum rođenja ili fotografije ili detalji vašeg poslodavca i vašeg položaja
 • Podaci o vašoj transakciji i istorija kupovine detalji o kupovini i drugim transakcijama koje ste načinili preko naših veb stranica ili putem drugih kanala, uključujući adresu isporuke i detalje o kupljenim proizvodima
 • Detalji plaćanja detalji plaćanja koji se koriste za kupovinu naših proizvoda i usluga, kao što su broj kreditne/debitne kartice i datum isteka iste
 • Informacije koje sakupljamo o vašim učešćema u našim promocijama i takmičenjima ili prisustvovanju na našim događajima;
 • Informacije koje ste dobili u vašim prijavnim formularima, snimcima koje ste načinili vi ili mi, detalji o vašim gostima u vezi sa bilo kojim promocijama i takmičenjima u kojima ste učestvovali ili pobedili; ili druge informacije koje se odnose na vaše prisustv o na događajima, uključujući i bilo kakve zahteve u vezi sa hranom i pomoć pri pristupu koji imate
 • Informacije o vašim interesima, detalji o bilo kom hobiju ili aktivnostima koje obavljate, detalji vaših ličnih interesa ili druge informacije.
 • Informacije o marketinškim preferancama t detalje o vašim marketinškim i komunikacijskim preferencama i informacije koje prikupljamo da nam pomognu da utvrdimo koji proizvodi i usluge mogu biti od interesa za vas
 • Informacije o vašoj upotrebi naših chat soba, oglasnih tabli, stranica društvenih medija ili drugih interaktivnih foruma uključujući bilo kakve komentare, fotograf ije, video zapise ili druge informacije koje objavljujete online
 • Podaci o anketama - Vaš odgovor na istraživanja tržišta koja sprovodimo

Naša prepiska sa v ama, uključujući bilo kakv u pov ratnu inf ormaciju, žalbe i komentare dobijene od v as putem telef ona, e-pošte ili socijalnih medija, ili evidencije bilo koje online, pismene ili lične korespondencije i interakcija između nas. Ako smo komunicirali telef onom, mi ćemo prikupiti detalje o broju telef ona koji ste koristili da nas pozov ete i bilo koje informacije prikupljene putem snimanja poziva

Informacije o kreditima i borbi protiv prevare t informacije koje se odnose na vašu finansijsku situaciju, vašu kreditnu sposobnost ili bilo koje kriminalne ili lažne aktiv nosti koje obav ljate v i ili treća lica
Tehničke informacije t uključujući adresu Internet protokola (IP) koja se koristi za pov eziv anje računara sa Internetom ili informacije o prijavljivanju, tip i verziju pregledača, podešavanje vremenske zone, povezivanje različitih vrsta i verzija, operativni sistem i platformu

Informacije o vašoj poseti na našim veb stranicama t uključujući i kompletne URL adrese za clickstream na, preko i sa naših v eb lokacija (uključujući datum i v reme), [proizv ode koje ste v i pregledali ili pretražili], stranice kojim ste pristupili, greške pri preuzimanju, dužinu posete određenim stranicama, informacije o interakciji sa stranicama (kao što su skrolovanje, klikovi i prevlačenje miša) i metode korišćene za pretragu stranice

Izvori ličnih podataka

Prikupljamo veliki broj ličnih podataka koje direktno dobijamo od vas ili vaših interakcija sa nama, našim sajtovima ili sajtovima društvenih medija. Možemo primiti i v aše lične podatke iz drugih izv ora, uključujući poslov ne partnere, podizv ođače u tehničkim uslugama, usluge plaćanja i isporuke, mreže za oglašav anje, prov ajdereanalitike, dav aoce inf ormacija o traženju, ref erentne agencije za kreditiranje, baze podataka o prev ari i druge baze podataka trećih lica, uključujući spiskov e sankcija, poslov ne informacije i istraživačke alate.

Osetljivi lični podaci

Prema zakonu o zaštiti podataka, određene kategorije ličnih podataka smatraju se posebno osetljivim i stoga je potrebna dodatna zaštita. Ove kategorije uključuju informacije o zdravlju, rasnom ili etničkom poreklu, političkim mišljenjima, verskim ubeđenjima, članstvu u sindikatu ili vašoj seksualnoj orijentaciji i genetske i biometrijske podatke. Informacije o krivičnim presudama i krivičnim delima takođe se smatraju osetljivim u skladu sa evropskim zakonom o zaštiti podataka. U ograničenim okolnostima, prikupićemo i uprav ljati takv im osetljiv im ličnim podacima, na primer, kada se bav imo zahtev ima za specijalnu medicinsku ili dodatnu pomoć ili v aše specif ične uslov e u v ezi s ishranom, u v ezi sa v ašim prisustv om na događaju, što može ukazivati na vaša verske uverenja, npr. halal ili kosher obroke, ili ako smo preduzeli određene provere o vama, što može otkriti inf ormacije o ranijim kriv ičnim presudama. Osetljiv e lične podatke obrađujemo u skladu sa v ažećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući i opisano u odeljku "Šta radimo sa v ašim ličnim podacima".

Šta radimo sa vašim ličnim podacima

Prema lokalnom zakonu o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka) moramo da uspostavimo i obavestimo vas o pravnoj bazi ili "osnovi" za korišćenje vaših ličnih podataka. Za svaku od dole navedenih upotreba beležimo svrhu u koju ih koristimo i objav ljujemo, i na osnov u koje se oslanjamo kao osnov u za našu upotrebu. Objašnjenje sv ake od osnov a može se naći [ov de].

U zavisnosti od toga kako ćete komunicirati sa Carlsbergom, mi ćemo koristiti vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Da obezbedimo i upravljamo proizvodima i uslugama koje ste tražili t Da bismo izvršili naše obaveze koje proizilaze iz bilo kojih ugov ora između v as i nas, uključujući organizov anje isporuke, akcije ili otkaza naloga, da v am pružimo inf ormacije, proizvode i usluge koje tražite od nas i obavestimo vas o promenama naših proizvoda i usluga -Pravne osnove: izvršenje ugovora, legitimni interesi (da bismo mogli da izvršimo naše obaveze i pružimo vam proizvode i usluge ili da vas obavestimo o promenama naših proizvoda i usluga)
 • Da bismo efikasno komunicirali sa vama
 • Da bismo odgovorili na vaša pitanja, komentare, žalbe ili druge komunikacije, uključujući i pitanja v ezana za naše proizvode - Pravne osnove: legitimni interesi (da bismo vršili korespondenciju sa vama i da vam pružimo proizvode i usluge), zakonski zahtevi
 • Da pratimo aktivnosti i zabeležimo našu korespondenciju sa vama 
 • Da pratimo našu komunikaciju sa v ama, uključujući da obezbedimo kvalitet usluge, poštovanje procedura i za potrebe obuke - Pravne osnove: legitimni interesi (kako bi osigurali kvalitet naših proizvoda i usluga)
 • Da vam pružimo marketinške materijale t Da vam pružimo informacije putem [pošte, e-pošte, telefona, SMS-a ili online ili društvenih medija] o proizv odima i uslugama koje nudimo ukoliko su takv i proizvodi ili usluge slični onima koje ste v eć kupili ili se o njima raspitujete, ili gde ste saglasni da vas kontaktiramo u te svrhe. [Takođe možemo koristiti vaše podatke za plasiranje proizv oda i usluga odabranih poslov nih partnera.] Kada to zahtev a zakon, zatražićemo v ašu saglasnost u kada sakupljamo vaše podatke za obav ljanje bilo koje od ov ih v rsta marketinga. Daćemo v am mogućnost da se odjav ite ili odbijete dalju komunikaciju o bilo kom elektronskom marketingu koji v am se šalje ili možete da se odjav ite u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati koristeći detalje nav edene u odeljku "Kontakt" ispod - Pravne osnove: saglasnost, legitimni interesi (da ažuriramo novosti u vezi sa našim proizvodima i uslugama)
 • Da bismo razumeli naše kupce i razvili i prilagodili naše proizvode i usluge t Možemo analizirati lične podatke koje imamo kako bismo merili ili razumeli ef ektiv nost oglašav anja koje v ršimo za v as i druge, i da v am pružimo odgov arajuće reklamiranje. Možemo da prikažemo prikupljene informacije našim oglašavačima i da vam damo sugestije i preporuke za vas, naše klijente i korisnike naših veb stranica o proizvodima ili uslugama koje mogu zanimati vas ili njih - Pravne osnove: legitimni interesi (kako bi osigurali kv alitet naših proizv oda i usluga, omogućili da poboljšamo naše proizvode i usluge i pružimo vam sadržaj i usluge na našim veb stranicama)
 • Da pokrenemo naše promocije i takmičenja t Ako učestvujete u promocijama i takmičenjima, da pokrenemo takve promocije i takmičenja, uključujući i da v as obav estimo ako ste pobedili. Ako dobijete nagradu, u skladu sa lokalnim zakonom, možemo objaviti vaše lične podatke i lične podatke vaših gostiju na našim veb stranicama i stranicama društvenih mreža i u saopštenjima za jav nost. Ove podatke možemo takođe stav iti na raspolaganje trećim licima kojima će možda biti potrebne ove informacije za potrebe predaje nagrada - Pravne osnove: zakonske obaveze, izvršenje ugovora, legitimni interesi (kako bismo uspešno vodili naše promocije i događaje)
 • Da pokrenemo naše događaje t Ako prisustvujete događaju koji smo organizovali ili na drugi način podržali, možemo koristiti vaše lične podatke, uključujući specifične zahteve u vezi za ishranom, zdravstvene inf ormacije i pomoć pri pristupu u v ezi sa pokretanjem događaja - Pravne osnove: legitimni interesi (da nam se omogući da v odimo naše događaje i da obezbedimo i prilagodimo vaše specifične
  potrebe i zahteve tokom naših događaja), izričita saglasnost (ako je potrebno)
 • U vezi sa sprečavanjem prevara t Mi kao i druge organizacije mogu pristupiti i koristiti određene informacije kako bi se sprečile prevare što se može zahtevati primenjivim zakonom i propisima i najboljom praksom, u bilo kom trenutku. Ako se da lažna ili netačna informacija i identifikacija ili postoji sumnja o prevari, detalji se mogu proslediti agencijama za prevenciju prevare i drugim organizacijama, a možemo ih zabeležiti mi ili oni - Pravne osnove: zakonske obaveze, legitimni interesi (kako bismo bili sigurni da ste u našem prihvatljivom profilu rizika i da bismo pomogli u prevenciji kriminala i prevare), značajan javni interes
 • Da bismo izvršili određene provere o vama, kao što su poznavanje kupca i kreditne provere t Ako ste kupac ili potencijalni kupac, možemo koristiti vaše lične podatke da izvršimo određene provere u vezi sa vama (i vašim poslom). U vezi sa ovom sv rhom, v aše podatke možemo otkriti relev antnim v lastima, uključujući kreditne ref erentne agencije, v ladine agencije i agencije za prevenciju prevara. Agencije za sprovođenje zakona mogu pristupiti i koristiti ove informacije. Mi kao i druge organizacije koje pristupaju i koriste informacije koje su zabeležile takve agencije, to mogu učiniti iz zemalja koje nisu zemlja u kojoj se nalazite - Pravne osnove: zakonska obaveza, zakonski zahtevi, suštinski javni interesi, legitimni interesi (kako bi se pomoglo u prevenciji kriminala i prevare)
 • Poboljšanje i upravljanje našom veb stranicom, kao i osiguranje da je sadržaj relevantan. t Da bi se osiguralo da samo odrasli koji smeju da konzumiraju alkohol gledaju i vrše interakciju sa našim veb stranicama; poboljšanje naše veb stranice i osiguranje da sadržaj bude predstavljen na najefikasniji način za vas i vaš računar; administracija naše veb stranice i interne operacije, uključujući rešav anje problema, analizu podataka [(uključujući analizu podataka o saobraćaju)], testiranje i istraživ anje, u statističke i istražne svrhe; da vam dozvolimo da učestvujete u / registrujete se za interaktivne funkcije naše usluge; kao deonaših napora da naše veb stranice budu sigurne i bezbedne; kako bi se osiguralo da je sadržaj sa naših veb stranica predstavljen na najefikasniji način za vas i za vaš uređaj, koji može uključivati prenošenje podataka na poslovne partnere, pružaoce analitičkih usluga i provajdere pretraživača - Pravne osnove: legitimni interesi (da nam se omogući da vršimo administraciju naše veb stranice i da vam pružimo sadržaj i usluge na našim veb stranicama), zakonska obaveza
 • Da reorganizujemo ili napravimo promene u našem poslu t U slučaju da smo: (i) predmet pregovora o prodaji našeg poslov anja ili njegov og dela trećoj strani; (ii) predmet prodaje trećoj strani; ili (iii) podv rgnuti reorganizaciji, možda ćemo morati da prenesemo neke ili sve vaše lične podatke relev antnoj trećoj strani (ili njenim sav etnicima) kao deo bilo kog obav eznog postupka u sv rhu analize bilo koje predložene prodaje ili reorganizacije. Možda ćemo takođe morati da prosledimo v aše lične podatke tom entitetu reorganizacije ili trećoj strani nakon prodaje ili reorganizacije za iste namene kao što je navedeno u ovoj politici privatnosti - Pravne osnove: legitimni interesi (kako bi nam se omogućilo da promenimo naše poslovanje), zakonska obaveza
 • Da bismo ispunili zakonske i regulatorne obaveze t Možemo obraditi vaše lične podatke u skladu sa našim zakonskim i regulatornim zahtev ima, koji mogu uključiv ati otkriv anje v aših ličnih podataka trećim stranama, uključujući osiguranje, sudsku službu i/ili regulatore ili agencije za sprovođenje zakona u vezi sa postupcima ili istragama takvih strana bilo gde u svetu ili gde smo primorani da to učinimo - Pravne osnove: zakonske obaveze, zakonski zahtevi, legitimni interesi (saradnja sa organima za sprovođenje zakona i regulatornim organima)

Ako imate bilo kakvih pitanja o pravnim osnovama na koje se oslanjamo, molimo vas da nas kontaktirate koristeći detalje navedene u odeljku "Kontakt" u nastavku.

Otkrivanje vaših podataka

Pored gore nav edenih trećih lica, možemo takođe otkriti v aše lične podatke sv akom članu naše grupe, što znači naše podružnice, našu konačnu holding kompaniju i njene podružnice, koje ih mogu koristiti u vezi sa bilo kojim od gore navedenih ciljeva. Takođe ćemo deliti v aše lične podatke sa pružaocima usluga trećih strana (kao što su pružaoci marketinga, IT-a ili administrativnih usluga) koji ih mogu obraditi u naše ime za bilo koji od navedenih ciljeva.

Ne objavljujemo informacije o identifikovanim pojedincima našim oglašavačima, ali možemo im dati prikupljene informacije o našim korisnicima (na primer, možemo ih obavestiti da je 500 muškaraca mlađih od 30 godina kliknulo na određenu reklamu u bilo kom datom danu). Takođe možemo koristiti prikupljene informacije kako bismo oglašivačima pomogli da dosegnu vrstu korisnika na koju žele da ciljaju (na primer, žene na određenoj lokaciji). Možemo koristiti lične podatke koje smo prikupili od vas kako bismo mogli da se usaglasimo sa željama naših oglašiv ača prikazujući njihov oglas ciljnoj populaciji.

Kako koristimo “kolačiće”?

Naše v eb stranice koriste kolačiće da bi v as razlikov ale od drugih korisnika. Oni nam pomažu da v am pružimo dobar doživ ljaj kada pretražujete naše veb stranice i osiguramo da je sadržaj relevantan za vas. Da biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće, posetite našu Politiku kolačića na http://www.tbrgopen.com/rs/

Kako štitimo vase lične podatke

Gde su vaši lični podaci uskladišteni?

Podaci koje sakupljamo od vas mogu se preneti i uskladištiti na odredištu izvan Srbije, u skladu sa lokalnim propisima. Takođe može da ih obrađuje osoblje koje radi izvan Srbije koje radi za nas ili za jednog od naših dobavljača.

Koliko dugo se čuvaju vaši lični podaci?

Lični podaci koje imamo o v ama neće se čuv ati duže nego što je dozv oljeno zakonom i čuv aće se samo koliko god je to potrebno da vam pružimo bilo koje tražene proizvode, usluge ili informacije ili u bilo koju drugu svrhu koja je navedena pod naslovom "Šta radimo sa informacijama" iznad.

Na primer, možemo zadržati određene podatke o transakciji i korespondenciju do isteka roka za potraživanja koja proizilaze iz
transakcije, ili da se pridržavamo regulatornih zahteva u vezi sa zadržavanjem takvih podataka.

Otkrivanje vaših podataka izvan EEA

Kada prenosimo lične podatke izvan Evropskog ekonomskog područja (EEA), preduzećemo određene dodatne mere kako bismo zaštitili relev antne lične podatke u skladu sa lokalnim propisima. Molimo v as da nas kontaktirate koristeći detalje navedene u odeljku "Kontakt" ispod ako želite da vidite kopiju posebnih zaštitnih mera koje se odnose na izvoz vaših ličnih podataka.

Šta radimo da zaštitimo lične podatke?

Preduzećemo sve razumno neophodne korake da bi se osiguralo da se vaši lični podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Svi podaci koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima. Svaka transakcija plaćanja će biti šifrovana pomoću SSL tehnologije.

Ukoliko smo v am dali (ili ako ste odabrali) lozinku koja v am omogućav a pristup određenim delov ima naših v eb stranica, v i ste odgovorni za čuvanje ove lozinke poverljivom. Molimo vas da ne delite lozinku ni sa kim.

Nažalost, prenos inf ormacija preko Interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se potruditi da zaštitimo v aše lične podatke, ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka prenetih na naše veb stranice - svaki prenos je na vaš sopstveni rizik. Kada primimo vaše informacije, koristićemo stroge procedure i sigurnosne funkcije kako bismo pokušali da sprečimo neov lašćeni pristup.

Šta je sa vezama sa drugim sajtovima?

Naši veb sajtovi i stranice za fanove društvenih medija mogu povremeno sadržati veze do i sa veb stranica naših partnerskih mreža, podružnica i drugih trećih lica. Ako pratite v ezu sa bilo kojim od ov ih v eb lokacija, imajte na umu da ov e v eb stranice imaju sopstvene smernice o privatnosti i da ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ove smernice. Proverite ove smernice pre nego što pošaljete bilo kakve lične podatke ovim veb stranicama.

Marketing

Imate pravo da tražite da ne obrađujemo vaše lične podatke u marketinške svrhe. Obično vas obaveštavamo ili tražimo vašu saglasnost (pre prikupljanja vaših podataka) ako nameravamo koristiti vaše podatke u te svrhe ili ako nameravamo da otkrijemo vaše podatke bilo kojoj trećoj strani u takv e sv rhe. Možete iskoristiti sv oje prav o da sprečite ov akv u obradu tako što ćete u određenim poljima označiti obrasce koje koristimo za prikupljanje podataka ili klikom na odjavu na dnu e-pošte koje vam šaljemo u svrhu marketinga. Takođe možete ostvariti ovo pravo u bilo kom trenutku kontaktirajte nas na info@carlsberg.rs .

Ažuriranje informacija

Potrudićemo se da budemo sigurni da su vaši lični podaci tačni. Da biste nam pomogli u tome, trebalo bi da nas obavestite o bilo kakvim promenama ličnih podataka koje ste nam dostav ili kontaktirajući nas koristeći detalje nav edene u odeljku "Kontakt" u nastavku.

Vaša prava

Ako ste bazirani u EEA tokom vaših interakcija sa nama, pod određenim uslovima imate pravo da tražite od nas da vam:

 • pružimo dodatne detalje o tome kako koristimo i obrađujemo vaše lične podatke;
 • pružimo kopiju ličnih podataka koje imamo o vama;
 • ispravmo netačnosti u ličnim podacima i popunimo nedovršene lične podatke koje obrađujemo o vama;
 • izbrišemo lične podatke za koje više nemamo osnove za procesuiranje; i
 • ograničimo način na koji obrađujemo vaše lične podatke dok razmatramo pitanje koje ste postavili.

Pored toga, pod određenim uslovima imate pravo da:

 • ako se obrada vrši na osnovu saglasnosti, povučete saglasnost;
 • zatražite od nas da prenesemo lične podatke koje ste nam dostavili trećoj strani elektronskim putem;
 • protivite se bilo kojoj obradi ličnih podataka koje obrađujemo na osnovu "legitimnih interesa" ili "javnih interesa", osim ako naši
  razlozi za osnovnu obradu prevazilaze vaše interese, prava i slobode; i
 • prigov orite direktnom marketingu (uključujući bilo kakvo profilisanje za te svrhe) u bilo kom trenutku.

Ova prava podležu izvesnim izuzecima za zaštitu javnog interesa (npr. prevencija ili otkrivanje zločina) i naših interesa (npr. održavanje zakonske privilegije), a možda neće biti dostupni u zemlji u kojoj se nalazite.

Ako niste zadovoljni našim korišćenjem vaših ličnih podataka ili našim odgovorom na bilo kakvo ostvarivanje ov ih prava, imate pravo da se žalite https://www.poverenik.rs/sr/

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom politikom privatnosti dobrodošli su i treba ih uputiti na adresu info@carlsberg.rs.

Ažuriranje ove politike

Sve promene koje možemo napraviti u ovoj politici privatnosti će biti objav ljene na ovoj stranici i, kada je to moguće, obavestićemo vas putem e-maila. Često proveravajte da li ste videli sve ispravke ili izmene ove politike privatnosti.

Ova politika privatnosti je poslednji put ažurirana u maju 2018.

Pravne osnove za korišćenje ličnih podataka

Ovo su glavne pravne osnove za korišćenje vaših podataka:

Saglasnost: ukoliko ste se saglasili sa našim korišćenjem v aših podataka (biće vam predstav ljenobrazac saglasnosti u vezi sa bilo kojom takvom upotrebom i možete povući vašu saglasnost sredstvima navedenim u ovoj politici privatnosti ILI unesite sredstva za povlačenje saglasnosti.

Izvršenje ugovora: kada su vaše informacije neophodne da bismo sklopili ili izvršili ugovor sa vama.

Pravna obaveza: kada treba da koristimo vaše podatke da bi se pridržavali naših zakonskih obaveza.

Legitimni interesi: kada koristimo vaše informacije kako bismo postigli legitiman interes i naši razlozi za njihovu upotrebu prevazilaze sve predrasude vezane za vaša prava na zaštitu podataka.

Ovo su glavne pravne osnove koje obično koristimo da bi opravdali našu upotrebu posebnih kategorija o ličnim podacima i krivičnim presudama:

Pravni zahtevi: kada su nam potrebne informacije da uspostavimo, branimo, gonimo ili podnesemo prijavu protiv vas, nas ili treće strane.

U značajnom javnom interesu: obrada je neophodna iz razloga značajnog javnog interesa, na osnovu EU ili lokalnog zakona.

Eksplicitna saglasnost: dali ste svoju eksplicitnu saglasnost za obradu ličnih podataka za jednu ili više određenih ciljeva.

Slobodno možete povući svoju saglasnost tako što ćete nas kontaktirati kako je navedeno u odeljku "Kontakt" gore navedenog obaveštenja. Ako to učinite, možda nećemo moći da pružamo naše proizvode ili usluge za koje je potrebno koristiti takve podatke.